LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ

6.  Đoạn văn phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ.
          Hướng dẫn viết đoạn:
Yêu cầu về nội dung:
- Xác định chính xác câu thơ, câu văn trích trong tác phẩm nào, của tác giả nào, nội dung phản ánh là gì; biện pháp tu từ được sử dụng trong câu đó là biện pháp gì.
- Phân tích hiệu quả tu từ của biện pháp tu từ trong việc thể hiện nội dung.
- Đánh giá câu thơ, câu văn đó.

Yêu cầu về hình thức: như yêu cầu về hình thức chung của đoạn văn.
Sau đây là các bài tập minh họa:

Soạn tin HSG 899928 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment