LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Phân tích một chi tiết quan trọng hoặc một từ ngữ, hình ảnh đặc sắc trong tác phẩm

4. Đoạn văn phân tích một chi tiết quan trọng hoặc một từ ngữ, hình ảnh đặc sắc trong tác phẩm.
Hướng dẫn viết đoạn:
* Yêu cầu về nội dung:
- Giới thiệu chi tiết quan trọng hoặc từ ngữ, hình ảnh đặc sắc trong tác phẩm cần phân tích.
- Phân tích chi tiết (từ ngữ, hình ảnh) đó hay, đặc sắc như thế nào về nội dung, hình thức.
- Nó có ý nghĩa gì trong việc thể hiện nội dung chủ đề của tác phẩm.

* Yêu cầu về hình thức: như yêu cầu chung về hình thức của đoạn văn.
Các bài tập minh họa:

Soạn tin HSG 899930 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment