Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 1


Đề bài: Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5.  Tìm hai số đó.

Soạn tin  HSG 129 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiết

Nhập mã


No comments:

Post a Comment