Đề Văn vào 10: Viếng lăng Bác (Viễn Phương) và Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

ĐỀ BÀI
Phần I (7 đ): Bằng hiểu biết về Viếng lăng Bác của Viễn Phương, em hãy:
1. Phân tích ý nghĩa hình ảnh hàng tre ?
2. Viết một đoạn văn 10 câu phân tích khổ thơ thứ hai của bài theo kiểu diễn dịch có sử dụng phép lặp ? ( gạch chân câu đó)
3. Nhận xét về giọng điệu và tác dụng của nó trong bài thơ ?
Phần II ( 3 đ): Bằng hiểu biết về Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, em hãy cho biết :
1. Chủ đề, nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm ?

2. Phân tích thái độ, hành động của bé Thu khi nhận ra cha của mình.

Soạn tin HSG 899962 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment