Một tế bào có 2n NST. Tính số NST, số cromatit, số tâm động qua các kì nguyên phân

Một tế bào có 2n NST. Hãy tính số NST, số cromatit, số tâm động qua các kì nguyên phân
Mô tả:
Thể loại: Sinh học
Phạm vi: Sinh học tế bào
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Sinh học

Soạn tin HSG  194  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment