Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son”
Hồ Xuân Hương

No comments:

Post a Comment