GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL MÔN SINH HỌC – CHUYÊN ĐỀ VI SINH VẬT

Dưới đây là tuyển tập các bài tập Sinh học thuộc chuyên đề Vi sinh vật dành cho ôn thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio và Vinacal môn Sinh học phổ thông


Bài tập
Mô tả
Chi tiết
Bài 1
Xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của VSV
Bài 2
Xác định số thế hệ của VSV và thời gian nuôi cấy VSV
Bài 3
Xác định tốc độ sinh trưởng và thời gian nuôi cấy của VSV
Bài 4
Xác định số lần phân chia và thời gian mỗi pha sinh trưởng của VSV
Bài 5
Xác định pha sinh trưởng và thời gian mỗi pha sinh trưởng của VSV
Bài 6
Xác định pha sinh trưởng và số lượng tb VSV tạo ra sau nuối cấy
Bài 7
Xác định tốc độ sinh trưởng và thời gian thế hệ của VSV
Bài 8
Xác định số lượng tb VSV tạo ra ở mỗi pha sinh trưởng.
Bài 9
Xác định số lượng tb tạo ra, thời gian thế hệ, số thế hệ của VSV
Bài 10
Xác định và so sánh tỉ lệ S/V của tế bào
Bài 11
Xác định thời gian sinh trưởng và đưởng kính của địa y
Bài 12
Xác định nồng độ, hàm lượng ADN trong tế bào và số lượng tế bào VK

No comments:

Post a Comment