Đề Văn vào 10: Bếp lửa (Bằng Việt) và Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

ĐỀ BÀI
Phần I (7 đ): Bằng hiểu biết về Bếp lửa của  Bằng Việt, em hãy cho biết:
1. Người cháu nhớ về những kỷ niệm gì?
2. Tại sao khi nhớ về bà, tác giả lại nhớ tới bếp lửa? Có lúc tác giả lại gọi là “ngọn lửa” , em hãy chép lại chính xác  câu thơ có hình ảnh ngọn lửa và lý giải cách gọi ấy.
3. Viết một đoạn văn 10 câu để phân tích câu thơ Ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa?(dùng 1 phép lặp, 1 câu cảm).
Phần II (3đ)
            Bằng hiểu biết về Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, em hãy:
1.  Vì sao tác giả nguyễn Quang Sáng lại đặt tên cho tác phẩm là Chiếc lược ngà?
2. Cảm nghĩ của em về nhân vật ông Sáu bằng một đoạn văn 8 câu


Soạn tin HSG 899972 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment